Sweet Yee
Maki sensei
She is mixed, half Jpapnes and half Filipino.
Hailu  sensei
He is from Ethiopia.
Hailu  sensei
Show More
  • White Instagram Icon

Contact Us

© Copyright 2023 by Wataboshi Grand Design 

Address

3-2-3 Nunohashi,Nakaku,Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken,

432-8012,日本